pühapäev, 8. jaanuar 2012

Maamaks 2012

Maamaks
2012 aastal
Rae Vallavolikogu võttis 20. detsembril 2011
vastu määruse, millega kehtestati Rae vallas 2012. aastal maksustatava maa kohta
maamaksumääraks 2,5 % maa maksustamishinnast aastas. Määruse järgi ei kehti 2,5
% maamaksumäär põllumajandussaaduste tootmiseks olevale haritavale maale ja
looduslikule rohumaale, kus kehtib 2,0 % maamaksumäär maa maksustamishinnast
aastas. Vastuvõetud määrus pakub soodustust elamumaa kasutajatele.
Alates 01. jaanuarist 2012 kuni aasta lõpuni on maamaksust vabastatud
rahvastikuregistri andmetel seisuga 31. detsember 2011 Rae vallas alaliselt
elavad elanikud nende kasutuses olevalt elamumaalt 1000 m² ulatuses, kuid
seda tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel
rendi- või üüritulu. Maamaksust vabastus on mõeldud ainult elamus
elavatele füüsilistele isikutele, kuna maamaksuseaduse § 11 lõige 2 annab õiguse
kohalikule omavalitsusele vabastada maamaksust maa omaniku või maamaksuseaduse
§-s 10 sätestatud maakasutaja tema kasutuses olevalt elamumaalt linnas kuni 0,3
ha või vallas kuni 1,0 ha ulatuses. Ainsaks tingimuseks on, et sellel maal
asuvas elamus on maksumaksja elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud
elukoha andmetele. Maksuvabastuse taotluse esitamise õigus on samuti ka
kortermajade elanikel. Kuna maamaksu maksab iga korteriomanik ise, siis avaldus
tuleb esitada igal korteriomanikul individuaalselt. Avalduse esitamine
korteriühistu poolt ühisavaldusena ei ole võimalik. Esmakordselt
maksuvabastust taotlevad isikud peavad esitama Rae Vallavalitsusele
vastavasisulise avalduse hiljemalt 20. jaanuariks 2012. Avaldus peab
sisaldama järgmisi andmeid: · taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood;
· taotleja alalise elukoha aadress rahvastikuregistri andmetel;
· maksustatava elamumaa aadress ja pindala; · taotleja maa
kasutusõiguse ulatus (kaasomandi osa suurus); · kinnitus selle kohta, et
isik ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- ja üüritulu; Avalduse
blankett on kättesaadav Rae valla kodulehel http://www.rae.ee/ ( otselink doc failile ) ja vallavalitsuses Aruküla tee 9, Jüri
alevik, Rae vald, Harjumaa. Avaldust on võimalik esitada ka
digitaalallkirjastatult e-posti aadressil info@rae.ee. Isikud, kellele on 2011.
aastal kohaldatud maksusoodustust vabastatakse maamaksust määruses sätestatud
ulatuses varem esitatud avalduse alusel. Uut avaldust esitama ei pea.
Tarmo Toomet
Abivallavanem

Kommentaare ei ole: