reede, 4. november 2011

Ümarlaua protokoll, Kõigile mtü-dele teadmiseks

Protokoll

Rae vallas registreeritud mittetulundusühingute ( edaspidi: MTÜ-de) esindajate ümarlaud mittetulundusühingute kaardistamiseks ja nendevahelise koostöö algatamiseks.

Toimumisaeg: 02.november 2011

Algus kell 19.00

Lõpp kell 21.00

Koht: Rae kultuurikeskus

Osalejad: Registreerimisleht , registreerinuid 29 inimest

Ümarlaua kokkukutsuja: projekti „Rae valla kolmas sektor koostööle“ juhtrühm. Projektijuht Marianne Rosenfeld

Ümarlaua moderaator: Ardi Mitt, Aruvalla külavanem, MTÜ Aruvalla Külaseltsi juhatuse liige

Protokollis: Kaia Pilvik MTÜ Vaidasoo Külaseltsi juhatuse liige

Päevakord:

1. Osalejate lühitutvustus

2. MTÜ-de esindatus valdkondade määratlusega

3. Informatsiooni saamine ja jagamine MTÜ-dest ja nende tegevusest

4. Kuidas saavad MTÜ-d kaasa rääkida Rae valla elukeskkonna arendamisele? Missugune osa on neil ettevõtluskeskkonna loomisel vallas?

1. Projektijuht Marianne Rosenfeld tutvustas lühidalt projekti ja jagas osavõtjatele täitmiseks ankeetküsitluse. Ümarlaua moderaator Ardi Mitt tutvustas enda seotust antud ettevõtmisega ning käesoleva ümarlaua korraldamise ajakava. Osalejate sõnavõtud jäädvustatakse videolindile ja protokollitakse, et jääks jälg ja tegevus saaks järjepidevuse tulevaseks ettevõtmisteks. Ühises ringis sai iga osaleja sõna enda ja esindatava MTÜ tegevusvaldkonna tutvustamiseks.

2. Rae vallas registreeritud ligikaudu 250-st MTÜst olid toimuval ümarlaual tegevusvaldkondadest esindatud:

· Kinnisvaraarendus

· Külaliikumine

· Joogakeskus

· Noorsootöö

· Sport

· Kultuur

· Vilistlased

· Käsitöö

· Jahindus

· Tehnika ja ratsasport

· Haridus

· Ajalugu

· Tuletõrje- ja päästeteenistus

· Koolitused

· Heategevus

Rae vallavalitsusest osalesid vallavanem, volikogu esimees, 2 abivallavanemat ja spetsialistid, kokku 7 inimest.

Kahjuks puudusid korteriühistute esindajad, kes kuuluvad oma tegevusega ka MTÜ-e seltskonda.

3. Ühistööna otsiti väljundit, kuidas saada informatsiooni Rae vallas tegutsevatest MTÜ-dest ja missuguseid kanaleid kasutades on võimalik infot jagada ning edaspidi ka võimalikke huvilisi kaasata. Miks on vaja MTÜ-e vahelisi sidemeid ja koostööd? Arutelul puudutati valla elanike eri soove elukeskkonna osas. Osa inimesi endise linnaelanikena tahaksid säilitada oma anonüümsust, eelistavad privaatsust ning ei soovi osaleda kogukonna tegemistes. Seda seisukohta tuleb aktsepteerida. Kogukond saab aga anda enda liikmetele turvalisuse omavahelise suhtlemise kaudu ja kogukonnas tegutsemine aitab kaasa väärtuste loomisele ja nende säilitamisele. Kogukonnas tegutsemine aitab kaasa noorte energia rakendamisele, sest midagi luues jääb alles huvi ka seda loodut säilitada. Üheks MTÜ-e tegevust tutvustava info allikaks võiks olla lisaks „Rae sõnumites“ avaldatavale kirjasõnale infoleht valla elektroonsel kodulehel. Otsene pöördumine vallavanema poole andis kinnituse, et andmeid vallas tegutsevate MTÜ-de kohta on võimalik saada tema kaudu. Vajadus selleks on otsesemaks informatsiooni vahetuseks.

Probleemide kogumine, nende sildistamine ning probleemidele lahenduste otsimine kaasamise kaudu. Vallavanem Veigo Gutman esitas ettepaneku küsida teistelt otse, milline oleks nendepoolne panus tegevustesse kaasamisel sooviga saada teada kodanike poolne aktiivsus. Vallal puudub aga ressurss valla töötajate baasil kodulehel MTÜ-de kohta andmete haldamiseks, samas on võimalus selline koht luua valla kodulehel iseseisva alamdomeenina, mida administreeriks siis käesolevast ümarlauast võrsuv huvigrupp ise.

4. Huvigrupid leiavad läbi motivatsiooni üksteist. Uutel inimestel on ilma kogukonna kaasabita või mingi sellekohase kergelt kättesaadava informatsioonita raske sulanduda kohalikku elukeskkonda. Näiteks noorteühenduse liit koondab enda all MTÜ-sid, sealt oleks võimalik hankida teavet ja teha neile ettepanek liitumiseks antud ümarlauaga.

On probleeme, mida saab kokku koondada ja siis järgmistel ümarlaudadel neile lahendust otsida. Heade mõtete kogumiseks peab inimesi kuulama ja kuulda võtma. Aruteludes vallvalitsusega võib mõnedele probleemidele leida lahenduse juba kogukonnasiseselt. Edaspidiseks ja koostöökogule mõtlemisaineks jäi vallavanema poolt pakutu: kas see ümarlaud saaks oma energiat leida RVAKS-lt ( Rae Valla Alevike ja Külavanemate Selts) kui ühelt suuremalt ühisnimetuse all toimetavast MTÜ-lt.

Vallavalitsus on valmis kaasama ümarlauda lahenduste otsimisel investeeringute sihipärasemal rakendamisel. Vajalik oleks tugevam tagasiside arengukavadesse tehtavate ettepanekute ja valla kogukondade ühishuvide osas. Elukeskkonna paremaks muutmiseks oleks mõeldavad küsitlused, mida siis inimesed tahavad ja kui vajadus on ühine, siis kogemustest lähtuvalt muutuvad ka inimesed aktiivseks. Küsida otse, millega üks või teine liige saab kaasa aidata, inimesi tuleks julgustada oma nägemuse väljaütlemisel. Vajadused igal juhul kaardistada. Kodaniku aktiivsust võib väljendada huvigruppide kaupa.

MTÜ-d ettevõtluskeskkonnas ja missugune on nende roll elukeskkonna paremaks muutmisel? Kui meie ringis on koolitusega tegelevaid MTÜ-d, siis miks mitte nende kaudu korraldada vallas tegutsevate või tegevust alustavate ettevõtetele vajalike oskustega töötajate väljaõpet. Suur potentsiaal on ettevõtete töölerakendamisel nende panus keskkonnahoiul ( ISO sertifikaat), siin peaksid MTÜ-e projektid haakuma ettevõtlus- ja seda ümbritseva keskkonna kirjelduste ja soovidega.

Ühiselt leiti otstarbeka olevat jätkata sellist ümarlaua vormi ning kodutööna kaasata järgmisele kogunemisele iga osaleja poolt veel üks MTÜ ettevõtmise laiapõhjalisemaks arenguks. Kõlama jäi üleskutse - sõnadelt tegudele! Järgmisest ümarlauast antakse teada kõigi võimalike infokanalite kaudu.

MTÜ-de ümarlauad toimuvad projekti "Rae valla kolmas sektor koostööle" raames ja selle projekti rahastaja on Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Antud projekt kestab 30.aprill 2012.

Kommentaare ei ole: