pühapäev, 22. veebruar 2009

MTÜ PÕHIKIRI

Tänasel koosolekul oli kõigi ühine soov,et mtü põhikiri võiks blogis olla. Panen selle siis siia-

MTÜ KADAKA KÜLA SELTS

Põhikiri

1 ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühing Kadaka Küla Selts (edaspidi nimetatud MTÜ ) on vabatahtlik, demokraatlikel põhimõtetel avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille eesmärgiks ja põhitegevuseks ei ole oma liikmete vahel jaotatava tulu saamine.
1.2 MTÜ ametlikuks nimetuseks on MTÜ Kadaka Küla Selts.
1.3 MTÜ asukoht on Kadaka küla, Rae vald Harjumaa.
1.4 MTÜ majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
1.5 MTÜ on iseseisev juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, teistest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast, omab pangaarvet ning sümboolikat.
1.6 MTÜ teeb koostööd riigi-, spordi – ja kultuuriasutustega, ühiskondlike organisatsioonide ja liikumistega, teiste organisatsioonide ja klubidega, samuti muude MTÜ tegevusest huvitatud ettevõtete ja organisatsioonidega.

2. EESMÄRGID JA TEGEVUSSUUNAD

2.1 MTÜ eesmärgiks on külaliikumise ja tervisespordi edendamine, küla elikeskkonna parendamine, külakultuuri ja traditsioonide ning kultuuripärandi säilitamine, loodushoiu ja keskkonnasäästliku elulaadi harrastamine ning propageerimine Rae vallas Kadaka küla piirkonnas.
2.2 MTÜ tegevuse põhisuunad on:
Ühistegevuse korraldamine
Elukeskkonna väärtustamine
Kodukultuuri edendamine
Erinevate vaba aja kasutamise võimaluste loomine ja propageerimine
Erinevate põlvkondade liitmine
Laste ja noortega seotud sotsiaalne ja kultuuriline tegevus
Loodushoid ja keskkonnasõbralikkus
Elukestva õppe propageerimine
Turvalisuse tagamine
2.3 Oma eesmärkide saavutamiseks MTÜ:
Algatab, viib läbi ja propageerib ühisprojekte.
Teeb koostööd teiste organisatsioonidega, avalike - ja eraõiguslike isikutega
Arendab majandustegevust sel määral, kui see on vajalik tema põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks
Esindab külaelanikke, kaitseb nende huve ja nõudmisi
Korraldab oma liikmeskonda ühendavaid ning kodakondseid kaasahaaravaid üritusi, koosolekuid jne.
Teostab finantsoperatsioone krediidiasutustes ning sõlmib lepinguid asutuste, organisatsioonide ja eraisikutega nii kodu kui välismaal
Võtab vastu annetusi, kingitusi ja pärandusi ning korraldab sihtotstarbelisi korjandusi, heategevuslikke loteriisid jne
Astub töökorralduse otstarbel teiste ühingute ning liitude liikmeks, millel on ühingu ühised eesmärgid
Omab, rendib, kasutab või käsutab kinnis- ja vallasvara
Sõlmib juriidiliste ja üksikisikutega vajalikke ostu-müügi, tööettevõtu-, laenu-, veo-, hoiu-, käendus-, rendi-, töö- ja muid põhitegevusega seonduvaid lepinguid
Moodustab põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks esindusi ja fonde
.
LIIKMESKOND

3.1 MTÜ liikmeskonna moodustavad Eesti Vabariigis tegutsevad juriidilised ja üksikisikud, kes tunnustavad MTÜ põhikirja. MTÜ liikmeks astumiseks esitab taotleja kirjaliku avalduse.
3.2 MTÜ liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus taotleja kirjaliku avalduse alusel hiljemalt ühe kuu jooksul avalduse esitamisest. Juhatus korraldab ka ühingu liikmete arvestuse.
3.3 MTÜ liige võib ühingust kirjaliku avalduse põhjal igal ajal välja astuda
3.4 Liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui ei täida käesolevas põhikirjas sätestatud kohustusi või tekitab MTÜ-le olulist kahju.
3.5 Väljaarvatud liikmele tuleb tema väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjustest kirjalikult teatada.

LIIKME ÕIGUSED

4.1 Osa võtta liikmete üldkoosolekust ja osaleda hääleõigusega seltsi üldkoosolekul.
4.2 Valida ja olla valitud MTÜ juhatuse liikmeks.
4.3 Saada MTÜ juhatuselt ja muudelt organitelt teavet MTÜ tegevuse kohta
4.4 Võtta osa MTÜ juhatuse poolt korraldavatest üritustest vastavalt juhatuse poolt kehtestatud korrale;
4.5 Kasutada teisi käesolevas põhikirjas, samuti üldkoosoleku ja juhatuse otsusega sätestatud õigusi

LIIKME KOHUSTUSED

5.1 MTÜ liige on kohustatud tunnustama ja täitma MTÜ põhikirja, üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.
5.2 MTÜ liige on kohustatud tasuma õigeaegselt liikmemaksu, mille suuruse ja tasumise kord, määratakse kindlaks üldkoosoleku otsusega;
5.3 Aitama kaasa ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele;
5.4 Teatama MTÜ juhatusele, liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed
5.5 Tasuma seltsi liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis ,kui ta liikmelisus lõppeb aasta sees

MTÜ JUHTIMINE

6.1 MTÜ kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas.
6.2 Üldkoosoleku pädevusse kuulub;
· Põhikirja muutmine;
· Eesmärgi muutmine;
· Juhatuse liikmete valimine;
· Liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kindlaks määramine.
· Majandusaasta tegevuskava, eelarve ja aruande kinnitamine.
· Juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
· Muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
· Revidendi kinnitamine.
6.3 MTÜ igapäevast tegevust juhib ja MTÜ-d esindab juhatus, kuhu kuulub vähemalt kaks kuid mitte rohkem kui kuus liiget.
6.4 Juhatuse pädevusse kuulub :
· MTÜ igapäevategevuse korraldamine;
· MTÜ liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;
· MTÜ tegevuskava ja eelarve koostamine;
· Majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;
· ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.
6.5 Üldkoosolek valib juhatuse liikmed MTÜ liikmete hulgast. Juhatuse liige osutub valituks, kui tema poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest liikmetest. Juhatus valitakse viieks aastaks.
6.6 Juhatus esindab MTÜ-d kõigis õigustoimingutes.
6.7 MTÜ-d võib esindada kõigis õigustoimingutes iga juhatuse liige eraldi.
6.8 Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees või vähemalt 1/3 juhatuse liikmeist. Juhatuse esimees valitakse lihthäälte enamusega juhatuse liikmete seast.
6.9 Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kõik juhatuse liikmed.
6.10 Juhatus võtab tööle ja vabastab töölt ühingu palgalised töötajad.
6.11 MTÜ üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma seaduses või käesoleva põhikirjaga ettenähtud juhtudel ja korras, samuti siis, kui ühingu huvid seda nõuavad. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest.
6.12 Üldkoosoleku kokku kutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva.
6.13 Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui tema kokku kutsumisel on järgitud kõiki seadusest ja käesolevast põhikirjast tulenevaid nõudeid ning kui kohal on üle poolte ühingu liikmetest. Kui kohal on eelpool märgitust vähem liikmeid, kutsub juhatus hiljemalt seitsme päeva jooksul kokku uue üldkoosoleku, mis on otsustusvõimeline, sõltumata kohaletulnud liikmete arvust.
6.14 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekus osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest
6.15 Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks koosoleku juhataja hääl.

MTÜ VARA JA FINANTS-MAJANDUSTEGEVUS

7.1 MTÜ varaks on temale kuuluvad materiaalsed väärtused ja rahalised vahendid, mis moodustuvad:
Liikmemaksudest ( suurus ja tasumise kord määratakse MTÜ üldkoosoleku poolt);
Annetustest, kingitustest ja sponsorlusest.
Sihtotstarbelistest eraldistest.
Varast, mille MTÜ soetab.
Varast, mille füüsiline või teine juriidiline isik võõrandab MTÜ kasuks.
Muust seaduslikust tulust ja varast.
7.2 MTÜ vara kasutatakse: MTÜ töö korraldamiseks ja põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks vajalikel eesmärkidel.
7.3 MTÜ raamatupidamist teostatakse vastavuses Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

8.1 MTÜ ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine toimuvad mitte-tulundusühingute seaduses sätestatud korras.
8.2 MTÜ tegevuse lõpetamine otsustatakse üldkoosolekul, kui sellise otsuse poolt hääletab vähemalt 2/3 MTÜ üldkoosolekul osalevatest MTÜ liikmetest.
8.3 MTÜ tegevuse lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate kõikide nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle sarnas eesmärgiga ja tulumaksusoodustuse saajate nimekirja kantud mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule , sh riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.

Mittetulundusühingu Kadaka Küla Selts, põhikiri kinnitatud asutamise lepinguga,
16. november 2008 a.

Allkirjad:

Marju Lutt

Kaire Ramat

Renno Karjus

Ülle Marike Papp

Kommentaare ei ole: